Budynek rozdzielni został wzniesiony jako jeden z pierwszych obiektów kompleksu elektrowni Bobrek (przed 1920). Autorami projektu budynku, podobnie jak całego zespołu, są architekci berlińscy, Georg i Emil Zillmannowie. Od początku obiekt pełnił funkcje rozdzielni prądu.  Architekci przewidywali powiększenie budynku w trakcie eksploatacji już w pierwotnych planach z 1917 r. Prace przeprowadzono po 1925 r. Nastąpiło wtedy częściowe podwyższenie budynku w czterech przęsłach zach., które uzyskały również nowy, mansardowy dach. Budowla o cechach modernistycznych i formie typowej dla twórczości Zillmannów (modułowość, rytmiczne podziały ramowe z lizenami i pilastrami w wielkim porządku, kostkowe gzymsy, monumentalność, prostota i kubiczność brył, ceglana licówka).